باطری

باطری

ﻗﺴﻤﺖ مهمی از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﻮ ﭘﯽ اس ﺑﺎطﺮی آن اﺳﺖ. ﺑﺎطﺮی اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎطﺮی ها ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آنها ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ. ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺎطﺮی ظﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و همچنین ﻋﻤﺮ ﺑﺎطﺮی را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎطﺮی در آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ازای هر ﯾﮏ درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮارت ﻋﻤﺮ ﺑﺎطﺮی ۱۰ درﺻﺪ کاهش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺮارت اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺑﺎطﺮی ﺑﯿﻦ ۲۲ ﺗﺎ ۲۵ درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت اﯾﺪه آل ﻣﺤﯿﻂ های کاری هم هست.

شرکت راشا جهت تامین فرایند ذخیره سازی توان الکتریکی مستقیم اقدام به توزیع انواع باطریهای صنعتی اسیدی و قلیایی با کاربردهای صنعتی، نیروگاهی، مخابراتی، پست، کنترل و سیگنال، یو پی اس، منابع تغذیه DC، از کمپانی Hoppecke  آلمان، کمپانی خوش نام Global کره جنوبی و دو کمپانی مطرح و تراز اول چین( Atlas & Power) نموده است.