کابل فیبری Multi Mode

Multimode:
در واحد زمان چندین سیگنال را از خودش عبور می دهد و فاصله ای را که supportمی کنند نسبت بهsinglemodeهاکمتر است.

انواع cable multimode

۶۲٫۵میکرون  و ۵۰میکرون می باشد. Single mode ها گران تر ازmulti-mode ها هستند و معمولا برای محیط هایoutdoor استفاده می شوند.