کابل فیبری Single Mode

Single mode:
در واحد زمان یک سیگنال را از خودش عبور می دهد و این باعث می شود که طول بیشتری را ساپورت کند. در مدل single mode نور به صورت مستقیم به درون هسته ی مرکزی تابیده می شود.

انواع cable single mode
۸ میکرون و ۹ میکرون می باشد.برای افزایش طول کابل باید از یک تقویت کننده به نام EDFA استفاده کنیم.