امنیت

  1. مشاوره و نصب و راه اندازی انواع fire word های نرم افزاری و سخت افزاری نظیر

Juniper, Cisco ASA, Cybrroam, Kerio control, Fore front TMG, Pfsens, Snort, …

  1. اجرای Systems Hardening های سازمانی
  2. پیاده سازی استاندارد امنیتی ISMS – ۲۷۰۰۱
  3. انجام عملیات تست نفوذ و تشخیص نفوذ
  نظرات