تغییرات در وصول حقوق ورودی ۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران

تغییرات در وصول حقوق ورودی ۱۴۰۰

تغییرات در وصول حقوق ورودی ۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران

تغییرات در وصول حقوق ورودی 1400 گمرک جمهوری اسلامی ایران -وبسایت سانا

با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی اعلام شد.

احمد ذاکری معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به آقایان جناب ارونقی معاون فنی و امورگمرکی و بعیدی مفرد نیا معاون برنامه ریزی و امور بین الملل ، تغییرات در وصول حقوق ورودی را ابلاغ نمود.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 

  نظرات