تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی

تمدید زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی - وبسایت سانا سیستم

زمان شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده، در راستای توسعه مشارکت هرچه بیشتر مراکز آموزشی تخصصی در حوزه فناوی اطلاعات و حضور هرچه بیشتر مدرسان متخصص دارای دانش به روز در صنعت مراکز داده، فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی و مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۰ تمدید گردید
لذا از کلیه کارشناسانی که مایلند در قالب همکاری با مراکز آموزشی دارای مجوز، دوره های مورد نظر را تدریس کنند دعوت به عمل می آید تا در این فراخوان شرکت کرده و پس از احراز صلاحیت با نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده همکاری نموده و گام مهمی در راستای افزایش ظرفیت کارشناسان این حوزه بردارند.
برای این منظور لازم است مراکز آموزشی متقاضی شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مراکز آموزشی دوره های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده فرم پیوست مربوطه و مدرسان متقاضی شرکت در فراخوان شناسایی و احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی در نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده فرم پیوست مربوطه را بر اساس فهرست دوره های مورد نیاز نظام تکمیل نموده و به همراه مدارک ذکر شده در آن تا پایان روز ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به دبیرخانه نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده به آدرس تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان توپچى، شماره ٣، طبقه سوم ارائه و رسید دریافت نمایند.
بدیهى است به تقاضاهایى که پس از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان براى کسب اطلاعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن ٠٢١٨٨۴١٨۴۶٠ و یا ٠٢١٨٨۴۶٢٣۶۴ داخلى ٢١٧ و یا از طریق شماره فکس ٠٢١٢۶٣٠۵٧٠٧ و یا با آدرس ایمیل info@dcas.ir ارتباط برقرار نمایند.
  نظرات