طراحی و مشاوره

  • با تو جه به شرایط و سیستمهای هر سازمان
  • امکان مشاوره و سیاستگذاری های کلان، انتخاب بستر ارتباط داده ها
  • مشاوره در طرح توسعه ساختارهای فیزیکی و منطقی
  • طراحی با توجه به نیازهای فعلی همراه با آینده نگری
  • طراحی راه حل های جامع کابل کشی ساختار یافته بر اساس استانداردهای EIA/TIA ، ANSI
  • طراحی شبکه های پرسرعت با بستر فیبر نوری ، طراحی شبکه های پرسرعت بی سیم
  نظرات