نظارت و اجرا

توسعه فیزیکی وفنی شبکه های کامپیوتری پیشرفت سریع فناوری و توسعه کاربری روی شبکه نیاز به دانش فنی، تجربه، تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در اجرای  شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان سـاخته اسـت. به علاوه انتخاب پیمـانکار مناسـب جهـت اجرای شـبکه با در نظرگرفتن توان فنی و سابقه آنها و نظارت بر نحـوه اجـرای پروژه از به هـدر رفتن سـرمایه و زمـان برای پیاده سـازی شـبکـه جلوگیری و اجـرای سـریع آن را تضمین می کند. شـرکت راشـا با اسـتفاده از تیم مجـرب مـراحل مختلف خدمات اجـرایی را ارائه و پس از دریافت تائیدیه کارفرما صورت جلسه را تنظیم می نماید. خدمات بخش اجرا شامل موارد ذیل می باشند:

  • اجرا در زمینه ی راه اندازی شبکه های محلی و گسترده
  • اجرای پروژه های شبکه(پسیو،اکتیو)

زیر ساخت های فیزیکی دیتا سنتر

  نظرات